Powiat Lubinski

Powiat Lubinskimiasto lubinLubin jest ?ci?le zwi?zany z przemys?em wydobywczym i przetwórczym gmina lubin rudy miedzi, której najwi?ksze z?o?a w Europie s? w?a?nie pod tym miastem. W zwi?zku z tym Lubin postrzegany jest jako pr??nie rozwijaj?ca si? stolica polskiej miedzi. Równie? w lubi?skich kopalniach wydobywa si? równie? srebro i pozosta?e metale szlachetne.
Sektor wydobywczy, cho? rozbudowany tutaj do olbrzymiach rozmiarów, nie jest jedyn? reklamy sektorem gospodarczym w tym rejonie. W mie?cie jest równie? lotnisko mi?dzynarodowe dla ma?ych samolotów.Przestrzennie miasto rozwija?o si? powoli, bez przebudowy ulic i wytyczania centralnych arterii. Oko?o 1860 r. powsta?a ul. Odrodzenia (dawniej Dworcowa) i nieznacznie wyprostowano o? ul. l Maja (dawniej Chojnowska). Te dwie ulice by?y zabudowane domami i czynszowymi.Lubin to tak?e wa?ne miasto w Polskim sporcie. Ma dru?yny pi?karskie (pi?ka no?na,r?czna,siatkowa) graj?ce w najwy?szej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Nossas Lojas

Destaques

      
      
1
/3

Conheça mais detalhes sobre o pneu de seu carro.

Cuidados básicos podem aumentar a durabilidade e eficiência de pneus, motoristas devem observar dicas como calibragem,

Alto desempenho e design esportivo: Conheça o FIRESTONE FIREHAWK 900

Siga-nos

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Receba noticias